Warunki handlowe


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PPUH IZAR Krystian Cichocki

SŁOWNICZEK:
Kupujący - Nabywca materiału, Nabywca usługi;
Sprzedawca - PPUH IZAR Krystian Cichocki z siedzibą w Radwanicach przy ul. Grafitowej 6;
Umowa Sprzedaży - umowa na sprzedaż usług lub usług z materiałem zawarta pomiędzy PPUH IZAR Krystian Cichocki a Kupującym w trybie przewidzianym w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
Materiał - produkt, półprodukt podlegający sprzedaży lub obróbce;
Materiał powierzony - materiał dostarczony przez Kupującego, zgodny z zasadami wyrażonymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży;

I. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży, dostawy oraz wszelkich innych usług lub świadczeń jakie zostaną wykonane przez Sprzedawcę, za wyjątkiem przypadków, w których Sprzedawca wyraźnie poinformował inaczej w swoje ofercie lub umowie i w których wymienione w nich warunki maja obowiązywać jako warunki szczególne dotyczące sprzedaży i/lub dostawy, a zostały wyraźnie zaakceptowane przez sprzedawcę. Stosowanie wszelkich innych warunków, które nie zostały wyraźnie i w formie pisemnej zaakceptowane przez Sprzedawcę jest wyłączone.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralna część wszelkich realizowanych zamówień.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży są udostępnione w siedzibie firmy PPUH IZAR Krystian Cichocki oraz na stronie internetowej www.izar.pl.
 4. Złożenie zamówienia w firmie PPUH IZAR Krystian Cichocki jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących u Sprzedawcy.
 5. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Umowa Sprzedaży może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków Sprzedaży. W takim wypadku strony będą związane postanowieniami Umowy Sprzedaży.
 7. Stosowanie innych warunków, którymi posługuje się kupujący zostaje wyłączone i te inne warunki nie wiążą Sprzedawcy, chyba że przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę zostaną wyraźnie pisemnie zaakceptowane.
 8. Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną z regulacją zasad sprzedaży, w razie sprzeczności postanowień umowy z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, stosuje się postanowienia tej umowy.
 9. Wszelkie spory mające wyniknąć między stronami w związku z realizacją umów co do których zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży rozstrzygać będzie są miejscowo i rzeczowo właściwy dla Sprzedawcy.
II. OFERTY
 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący prześle Sprzedawcy:
  1. zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu produktów, materiałów, usług;
  2. zamówienie na wykonanie produktów z materiału dostarczonego przez Sprzedawcę lub materiału powierzonego.
 2. Wszystkie oferty cenowe udostępniane klientom na ich zapytanie telefoniczne, pisemne lub e-mailowe mają ważność 5 dni roboczych, chyba, że strony ustaliły inaczej. Związane jest to z dynamiką rynku oraz mogącym wystapić zmianami cenowymi dostawców towarów eksploatacyjnych i handlowych.
 3. Oferta handlowa przedstawiona przez PPUH IZAR Krystian Cichocki nie powoduje automatycznej rezerwacji surowca oraz jakichkolwiek innych zasobów, w tym czasu pracy maszyn, potrzebnego do realizacji wyrobów, będących przedmiotem tej oferty.
 4. W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na usługi i materiały objęte ofertą. Sprzedawca ma prawo d podwyższenia cen jeżeli po zawarciu umowy nastąpiły okoliczności, które prowadzą do wzrostu cen, przez co rozumie się w szczególności zwyżkę cen surowców, różnice w kursie walut, podwyżkę opodatkowania/składek, zbiorowe podwyżki płac i/lub inne obiektywne okoliczności. Taka zwyżka cen nie daje Kupującemu prawa do rozwiązania umowy.
III. ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI
 1. Warunkiem skutecznego zwarcia Umowy Sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem oferty oraz niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży bez zastrzeżeń.
 2. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej w siedzibie firmy, droga pocztową, a także w formie elektronicznej lub faxem. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.
  1. Zamówienie, które zostało potwierdzone do realizacji musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji danego zamówienia.
  2. Kupujący jest zobowiązany do podania niezbędnych informacji takich jak:
   • rysunek w formacie pliku dxf, dwg lub w innym formacie,
   • materiał z jakiego będzie wykonany produkt,
   • rodzaj zamawianej usługi,
   • informacje w jakiej jakości mają być wykonane detale,
   • zakresy tolerancji'
   • oraz inne niezbędne informacje.
 3. W przypadku gdy informacje dostarczone przez Kupującego będą niekompletne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykonywania usługi na rzecz Kupującego wg ogólnych parametrów technicznych dla danej usługi oraz w oparciu o własne doświadczenia co Kupujący niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń.
 4. Rysunki dostarczone w formacie dxf i dwg lub innym uznane są za prawidłowe z chwilą dostarczenia ich jako załącznika do oferty i zamówienia. Wszelkie zmiany wymagaja pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia usługi lub materiału, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
 6. Z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego (tj. otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta Sprzedawcy, zamówienie kupującego wraz z rysunkami technicznymi i Ogólne Warunki Sprzedaży.
 7. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 8. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonana korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez Sprzedawcę.
 9. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy PPUH IZAR KRYSTIAN CICHOCKI pisemnie o wymaganych certyfikatach na materiał oraz innych uwarunkowaniach jakościowych i technicznych, wymagających dokumentacji potwierdzającej jakość lub pochodzenie materiału, detalu, usługi najpóźniej w dniu składania zamówienia. W innym wypadku dostarczenie takiej dokumentacji może być niemożliwe.
 10. Realizacja zamówień z materiału powierzonego gwarantuje wysoką jakość tylko pod warunkiem, że dostarczony materiał spełnia odpowiednie parametry techniczne, a także jest wolny od rdzy, zabrudzeń. Blacha jest prosta i nieodkształcona. W przeciwnym razie realizacja zamówienia z zachowaniem wysokiej jakości nie jest możliwa.
 11. Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości technologicznych, dostępności materiału i innych okoliczności.
 12. Termin realizacji zamówień z materiałów dostarczonych przez kupującego jest liczony od dnia dostawy tego materiału.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia najpóźniej 1 dzień przed terminem ustalonym.
 14. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotne utrudniającej dostawę, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, niezależnie od tego , czy przeszkoda taka dotyczy Sprzedawcy, czy też osób trzecich w tym dostawców oraz przewoźników. Powyższe dotyczy także przeszkody w dostawie w okresie zwłoki w dostawie.
 15. Rezygnacja przez Kupującego w całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty PPUH IZAR KRYSTIAN CICHOCKI lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, zaś sprzedawca nie podjął jeszcze żadnych działań związanych z realizacją zamówienia, które wiązałyby się z nieodwracalnymi kosztami (zamówienie materiałów pod zamówienie Kupującego, wstępna obróbka materiału jak cięcie, cynowanie).
 16. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia p zawarciu Umowy Sprzedaży.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Transakcje z nowymi kontrahentami są poprzedzone przedpłatą lub płacone gotówką. Po pierwszej transakcji Kupujący może dokonywać płatności z terminem płatności wynoszącym nie więcej niż 14 dni. Aby uzyskać w/w termin płatności Kupujący musi dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej dokumenty rejestracyjne swojej firmy do siedziby PPUH IZAR KRYSTIAN CICHOCKI.
 2. Terminy płatności dłuższe niż 14 dni są ustalane indywidualnie.
 3. Za wykonane zamówienie wystawiona będzie faktura VAT, zgodnie z danymi wskazanymi w zamówieniu. Wszystkie podawane ceny są cenami netto i jest do nich doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili realizacji Umowy sprzedaży. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty. W przypadku braku reklamacji złożonej zgodnie z pkt VII. Reklamacje, odbiorca zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z faktury należności w oznaczonym terminie. W przypadku przeterminowania w zapłacie będą naliczane ustawowe odsetki.
 4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też wq innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, uważane są za skuteczne.
V. ODBIORY I WYSYŁKA TOWARÓW
 1. Każdy towar handlowy odbierany jest w siedzibie Sprzedawcy w terminie uzgodnionym na zamówieniu. Wydanie towaru następuje - chyba, że wyraźnie inaczej ustalono w formie pisemnego porozumienia pod rygorem nieważności - 'ex works'/'loco fabryka' (''Incoterms 2010''). To znaczy, że towary uważa się, za dostarczone kupującemu z chwilą opuszczenia budynku sprzedawcy. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów przechodzi na kupującego w chwilii kiedy towary zostaną wręczone kupującemu lub też zostaną załadowane na środek transportu lub od momentu, w którym towary w inny sposób opuszczą budynek, to jest moment w którym wydanie uważa się za dokonane., niezależnie od tego czy kupujący podpisał jakikolwiek dowód przekazania towaru.
 2. Dostawy towarów transportem Sprzedawcy są ustalane indywidualnie na życzenie Klienta w terminie ustalonym przez Sprzedawcę, który może znacznie różnić się od terminu ustalonego na zamówieniu. Termin ustalony na zamówieniu jest terminem realizacji zamówienia z odbiorem w siedzibie Sprzedawcy w Radwanicach.
 3. Sprzedawca może nadać paczkę kurierem, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług firm kurierskich. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone materiały w sposób odpowiedni do jego wielkości i rodzaju oraz sposobu jego opakowania; w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec Sprzedawcy z tego tytułu.
 4. Koszt dostawy zamówionych usług lub towarów pokrywa Kupujący, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby towar był przygotowany do odbioru przez Kupującego tak, aby się nie uległ uszkodzeniu. Kupujący może zastrzec formę przygotowania towaru do odbioru wg własnych ustaleń przy składaniu zamówienia.
VI. MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Towary dostarczane przez firmę PPUH IZAR KRYSTIAN CICHOCKI powinny być przechgowywane zgodnie z zasadami przechowywania materiałów, z których zostały wykonane oraz z uwzględnieniem możliwości uszkodzenia w przypadku detali przestrzennych.

VII. REKLAMACJE
 1. Kupujący jest zobowiązany skontrolować towary przy wydaniu pod względem ewentualnych nieprawidłowości. Jeżeli kupujący przy odbiorze lub dostarczeniu wydanych towarów stwierdzi uszkodzenia, kupujący jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie pisemnie Sprzedawcę, o takich uszkodzeniach.
 2. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowych w dniu dostawy, a wymiarowych i jakościowych w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru, bądź dostawy towarów handlowych pod warunkiem, że elementy nie zostały uprzednio przetworzone lub wykorzystane do produkcji (zamontowane, poddane dalszym operacjom techniczno-produkcyjnym).
 3. Elementy przetworzone lub poddane dalszej obróbce nie podlegają reklamacji.
 4. Reklamacje będą uwzględniane w przypadkach gdy dotyczą one niezgodności z ustaleniami dostarczonymi wraz z zamówieniem przez Kupującego.
 5. Rozpatrzenie reklamacji zostanie podjęte wyłącznie na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego listem poleconym, faxem lub e-mailem.
 6. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności i jego wymagalności, chyba, że w toku rozpatrzenia reklamacji ustalono inaczej.
 7. Reklamacji nie podlegają wady i uszkodzenia, które powstały wskutek:
  • normalengo zużycia,
  • niewłaściwego użytkowania,
  • braku lub nieprawidłowo wykonanej konserwacji,
  • instalowania, montażu, przeróbki lub naprawy wykonanych przez Kupującego lub osoby trzecie.
 8. Wszelkie roszczenia z tytułu reklamacji wygasają po upływie 30 dni od dnia dostawy.
 9. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
VIII. PRAWO WŁASNOŚCI
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dostarczonej w celu realizacji zamówówienia. Dokumentacja będzie wykorzystana tylko do realizacji wyżej wymienionego zamówienia.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczaną dokumentacje techniczną.
 3. Sprzedawca pozostaje właścicielem dostarczonego towaru, materiału lub innych rzeczy dostarczonych, przekazanych lub sprzedanych na podstawie Umowy Sprzedaży do czasu gdy kupujący:
  1. nie zapłacił lub nie zapłaci za wykonanie lub pozostałe do wykonania prace wynikające z takiej umowy sprzedaży:
  2. nie uregulował roszczeń, które wynikają z niewykonania powyższej umowy sprzedaży, takie jak szkody, kary, odsetki i koszty.
 4. Tak długo jak na dostarczonych towarach spoczywa zastrzeżenie własności, nie może ich kupujący, ani obciążyć ani sprzedać inaczej niż za pisemnym uprzednim pozwoleniem sprzedawcy.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych określonych w Artykule VII niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady/braki w wydanych towarach lub wykonanych usługach, z wyjątkiem wad/braków, które zostały spowodowane umyślnie lub rażącym niedbalstwem samego Sprzedawcy/Zleceniobiorcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w związku z dostarczonymi towarami, niezależnie od ich rodzaju, w przypadku, gdy towary te stanowią część lub też będą stanowiły część większej lub szerszej całości i nie wszystkie części tego większego systemu lub całości zostały otrzymane od Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody pośrednie, do których zalicza się, w szczególności szkody powstałe na skutek przestoju, utratę zysku, koszt rusztowań, koszty portowe, szkody powiązane z zanieczyszczeniem środowiska, koszty doków, montażu i demontażu itp. oraz szkody jakiegokolwiek rodzaju, łącznie z kradzieżą i utratą, dotyczące dóbr dostarczonych lub stanowiących własność kupującego, spowodowane w czasie.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkodę jakiegokolwiek rodzaju, powstałą w przypadku gdy sprzedawca za stan wyjściowy niezbędny do realizacji przedmiotu umowy sprzedaży wziął dostarczone przez kupującego niewłaściwe i/lub niezupełne dane.
 5. Całkowita odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niewykonania lub należytego wykonania danego zamówienia ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania tego zamówienia.
X. ZMIANY
Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Zmiany wejdą w życie w zapowiedzianym terminie ich wejścia w życie. Sprzedawca prześle uprzednio zmienione Ogóne Warunki Sprzedaży stronie przeciwnej. Jeżeli nie zostanie podany termin wejścia w życie zmian, to wejdą one wobec strony przeciwnej w życie z chwilą poinformowania strony o zmianach.
PPUH IZAR, ul. Grafitowa 6, 55-015 Radwanice, tel. +48 71 303 62 09, fax. +48 71 734 59 33, mobile. +48 601 87 28 15, e-mail: biuro@izar.pl